Ce este Fondul Social European (FSE)?

   Fondul Social European (FSE) este principalul instrument prin care Uniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare. Timp de 50 de ani, FSE a investit în programe destinate dezvoltării abilităţilor şi ocupabilităţii în Statele Membre UE.

   FSE urmăreşte promovarea ocupării forţei de muncă în Statele membre ale Uniunii Europene. În perioada de programare 2007-2013, intervenţiile Fondului Social European (FSE) au ca obiectiv sprijinirea Statelor Membre pentru a anticipa şi a gestiona în mod eficient schimbările economice şi sociale. Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr. 1081/2006 privind Fondul Social European propune domeniile şi principiile pe baza cărora se va realiza dezvoltarea resurselor umane, în perioada următoare.

       Care sunt domeniile de intervenţie ale Fondului Social European?

   FSE finanţează următoarele priorităţi:

  • Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor;
  • Creşterea accesului şi participării pe piaţa muncii;
  • Promovarea incluziunii sociale, prin combaterea discriminării şi facilitarea accesului persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii;
  • Promovarea parteneriatului pentru reformă în domeniul ocupării forţei de muncă şi al incluziunii sociale.

   Totodată, în regiunile mai puţin prospere, eligibile în cadrul obiectivului „Convergenţă”, FSE sprijină:

  • Investiţiile în capitalul uman, în special prin modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională;
  • Dezvoltarea capacităţii administrative şi a eficienţei administraţiei publice, la nivel naţional, regional şi local.

       Care sunt temele orizontale ale Fondului Social European?

   Parteneriatul.

   În vederea obţinerii unor rezultate cu impact sporit la nivel naţional, regional sau local, FSE sprijină aplicarea principiului parteneriatului între toţi actorii socio-economici relevanţi, începând din etapa de programare şi continuând cu implementarea şi monitorizarea utilizării asistenţei financiare a Uniunii Europene.

   Acţiuni inovatoare şi iniţiative trans-naţionale.

   Pornind de la principiile promovate în cadrul iniţiativei comunitare EQUAL 2000-2006, FSE susţine includerea acţiunilor inovatoare şi iniţiativelor trans-naţionale în rândul intervenţiilor ce vor fi finanţate prin programele operaţionale. Aceste operaţiuni vor permite conlucrarea între autorităţi publice, parteneri sociali, reprezentanţi ai societăţii civile şi alţi actori relevanţi, în scopul realizării schimbului de bune practici în domeniul dezvoltării resurselor umane.

   Egalitatea de şanse.

   Promovarea egalităţii de şanse reprezintă o prioritate orizontală a intervenţiilor FSE în actuala perioadă de programare, iar din această perspectivă operaţiunile vor urmări asigurarea accesului egal al femeilor şi bărbaţilor în cadrul tuturor activităţilor finanţate prin FSE şi creşterea participării femeilor pe piaţa muncii.