img002

       Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) stabileşte axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie ale României în domeniul resurselor umane în vederea implementării asistenţei financiare a Uniunii Europene prin intermediul Fondului Social European, în cadrul Obiectivului Convergenţă, pentru perioada de programare 2007 – 2013.

       Obiectivele specifice ale POS DRU sunt:

 • Promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, inclusiv a învăţământului superior şi cercetării;
 • Promovarea culturii antreprenoriale şi creşterea calităţii şi productivităţii muncii
 • Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii;
 • Dezvoltarea unei pieţe a muncii  modernă, flexibilă şi inclusivă;
 • Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în mediul rural;
 • Îmbunătăţirea Serviciului Public de Ocupare;
 • Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii.

        Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cuprinde:

 • Analiza situaţiei curente în domeniile educaţiei, ocupării, incluziunii sociale, sănătăţii. Capitolul cuprinde o analiză a diferitelor domenii de dezvoltare a resurselor umane, reflectată în indicatori specifici, evidenţiind, totodată experienţa dobândită prin programele Phare în cadrul asistenţei financiare de pre-aderare a Uniunii Europene
 • Strategia, în care sunt evidenţiate axele prioritare şi domeniile de intervenţie care vor fi sprijinite prin finanţare din Fondul Social European. În acelaşi timp, strategia prevede mijloacele prin care alte Programe Operaţionale vor sprijini dezvoltarea resurselor umane în mod complementar, evitând eventualele suprapuneri
 • Mecanismul de implementare, respectiv sistemul administrativ de gestionare a POS DRU
 • Planul financiar, prin care sunt stabilite alocările financiare pentru fiecare axă prioritară şi domeniu de intervenţie, pe ansamblul perioadei de programare 2007-2013, precum şi pe fiecare an.

 

   POS DRU finanţează şapte domenii de activitate, cunoscute şi sub denumirea de “Axe prioritare”. Fiecare din aceste axe prioritare este împărţită la rândul ei în mai multe subdomenii, denumite şi “Domenii majore de intervenţie”.

Strategia POS DRU cuprinde 6 axe prioritare şi o axă prioritară dedicată asistenţei tehnice, astfel:

       Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul  creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

   Axa prioritară 1 urmăreşte modernizarea sistemelor de educaţie şi formare profesională prin dezvoltarea de standarde şi instrumente specifice la nivel de sistem şi de furnizori de educaţie şi formare, crearea condiţiilor de dezvoltare a unor rute flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii, dezvoltarea ofertelor de educaţie şi formare în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii, asigurarea calităţii la toate nivelurile de educaţie, prin îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice, formatorilor şi cercetătorilor. În scopul dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere vor fi susţinute activităţile inovatoare, programele doctorale şi post-doctorale care să vină în sprijinul competitivităţii şi creşterii economice.

       Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

   Axa prioritară 2 finanţează activităţi care urmăresc facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă prin dezvoltarea de programe integrate de orientare şi consiliere în carieră şi prin sprijinirea parteneriatelor între şcoli, universităţi şi întreprinderi, prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii prin programe integrate pentru prevenirea abandonului şcolar, încurajarea participării şcolare şi reintegrarea celor care au părăsit şcoala timpuriu, creşterea accesului şi participării la  formare profesională continuă prin diversificarea programelor de formare profesională continuă şi sprijinirea participării angajaţilor la astfel de programe.

       Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

   Axa prioritară 3 urmăreşte promovarea culturii antreprenoriale ca un factor important al creşteri competitivităţii economice, prin acţiuni de formare pentru asigurarea pregătirii de bază în management a celor care vor să înceapă o afacere, prin îmbunătăţirea competenţelor manageriale la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii, prin calificare şi asistenţă pentru angajaţii acelor sectoare afectate de restructurări economice. Totodată, vor fi finanţate acţiuni care vizează îmbunătăţirea adaptabilităţii întreprinderilor, în special a IMM-urilor, dar şi a angajaţilor, faţă de schimbările intervenite ca urmare a introducerii pe scară largă a tehnologiilor moderne şi a soluţiilor organizaţionale noi. Va fi susţinută dezvoltarea parteneriatului şi vor fi încurajate iniţiativele pentru partenerii sociali şi societatea civilă.

       Axa Prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”

   Modernizarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă  va fi abordată la nivel naţional, pentru a îmbunătăţi calitatea serviciului public de ocupare, a diversifica serviciile de ocupare furnizate, făcându-le mai vizibile şi mai accesibile pentru beneficiari – şomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatori.

   Acţiunile în acest domeniu finanţate prin POS DRU vor viza: asigurarea unei mai mari transparenţe a oportunităţilor de ocupare şi formare profesională la nivel naţional şi local, în vederea facilitării mobilităţii geografice şi ocupaţionale; anticiparea mai bună a nevoilor pieţei muncii, inclusiv a deficienţelor şi blocajelor pe piaţa muncii; managementul corespunzător al migraţiei forţei de muncă.

       Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

   Axa prioritară 5 propune măsuri pentru motivarea persoanelor inactive în vederea reintegrării lor pe piaţa muncii, furnizarea de asistenţă şi consiliere, promovarea mobilităţii geografice şi ocupaţionale şi eliminarea perioadelor de inactivitate economică. Proiectele ce vor fi lansate vor promova măsurile active pe piaţa muncii pentru tinerii şomeri şi şomerii de lungă durată, precum: formare profesională, servicii de mediere a locurilor de muncă, orientare şi consiliere profesională, inclusiv dobândirea de abilităţi antreprenoriale. În acest sens, vor fi promovate scheme inovatoare de stimulare a ocupării tinerilor şi şomerilor de lungă durată şi vor fi încurajate măsurile de acompaniere pentru intrarea şi menţinerea cât mai mult timp pe piaţa muncii. În ceea ce priveşte populaţia din mediul rural ocupată în agricultura de subzistenţă, POS DRU va urmări atragerea acestei categorii spre domenii de activitate non-agricole (turism, servicii, construcţii, alte ramuri ale industriei), pentru care se vor asigura programe integrate vizând conştientizarea cu privire la oportunităţile de ocupare existente în alte domenii, formarea profesională, consilierea şi orientarea în carieră, plasarea în  muncă, etc.

       Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

   Prin axa prioritară 6, POS DRU va finanţa operaţiuni având ca finalitate creşterea incluziunii sociale, prevenirea excluziunii de pe piaţa muncii şi sprijinirea integrării în muncă a grupurilor vulnerabile aflate într-o situaţie dezavantajată în ceea ce priveşte accesul la educaţie şi la un loc de muncă. Prin POS DRU vor fi finanţate proiecte având ca scop promovarea economiei sociale, ca factor de integrare în societate a persoanelor care întâmpină dificultăţi la angajare (populaţia de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, persoane care au suferit o condamnare etc.). Totodată, vor fi susţinute dezvoltarea serviciilor sociale integrate şi formarea personalului din sistemul de asistenţă socială. Vor fi promovate măsuri vizând asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi vor fi încurajate iniţiativele transnaţionale în toate domeniile.

       Axa Prioritară 7 „Asistenţă tehnică”

   Axa prioritară 7 finanţează acţiuni de sprijinire a Autoritaţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi a Organismelor Intermediare în implementarea, monitorizarea şi evaluarea Programului, precum şi pentru informarea beneficiarilor cu privire la domeniile în care poate fi accesat FSE.